Personlighetstest Understanding Personal Potential

Kontakta oss

så pratar vi mer om personlighetstester.

Nästa utbildning

5-6 september samt 2 oktober

Anmäl dig här!

 

FAQ – Vanliga frågor och svar

Fråga: Jag har tagit UPP-testet och läst testutlåtandet men känner inte riktigt igen mig i allt som står där. Visar inte det att testet fungerar dåligt?

Svar: Nej, det finns flera skäl till att en del testade inte känt igen sig i alla avseenden. Testvärdena är resultatet av en omfattande process där svaren på testet först sammanställts till skalor, som bygger på flera svar i testet, i regel omkring 10 svar per skala. Sedan har resultaten satts i relation till en normgrupp om ca 2000 personer, och vi har beräknat om de ligger under eller över medelvärdet. Slutligen har testvärdet justerats utifrån ”skönmålning”, alltså tendensen att framställa sig själv i alltför positiv dager. Den varierar mellan personer och kan vara helt omedveten.

Fråga: Är UPP-testet verkligen bättre än andra tester? Hur vet man det?

Svar: UPP-testet har många unika egenskaper.

Testvärdena justeras så att de inte påverkas av skönmålning.
Testet mäter stämningsläget, som kan vara av stor betydelse.
Testet gör en omfattande mätning av kvaliteten hos data
Testet innehåller också frågor där den testade får bedöma kvaliteten på testet.
Omfattande forskning har visat att testet är dramatiskt bättre än mätningar av de s k Big Five, som numera dominerar på marknaden för självrapporttest.

Fråga: Ni säger att UPP har en unik fördel i sin metod att justera för skönmålning. Men många andra test hanterar ju den saken genom s k ipsativa format där man jämför svarsalternativ som är matchade med avseende på social önskvärdhet. Dessutom har jag hört från en ledande firma på marknaden att skönmålning knappast förekommer och absolut inte är något problem. Ni verkar slå in öppna dörrar!

Svar: Ipsativa format är även de känsliga för skönmålning. Matchning i social önskvärdhet är en utopi. Ipsativa format kräver dessutom längre test-tid, ger data som är svåra att analysera och är sällan omtyckta av de testade som inte gillar ”att jämföra äpplen och päron”. Det är definitionsmässigt omöjligt att jämföra olika personers svar på ipsativa test varför de inte kan användas vid urval. Det är helt fel att skönmålning inte skulle förekomma. Tvärtom har mycket omfattande internationell forskning visat att det är ett jätteproblem vid alla former av självrapporttest. Vi föreslår att du nästa gång frågar den ledande firman om det finns vetenskaplig dokumentation bakom deras påståenden. Kontakta sedan gärna oss igen.

Fråga: Kan man verkligen ta reda på allt av betydelse om en människas personlighet med tester som UPP-testet? Är inte varje individ unik?

Svar: Varje individ är unik, men testets nyanserade system av testskalor gör det möjligt att fånga upp det unika hos varje människa. UPP-testet mäter ett antal viktiga aspekter på personligheten som valts främst för sin betydelse i arbetslivet. Det finns förvisso mycket annat som testet inte mäter.

Fråga: Varför ska man utveckla nya tester när det finns svenska översättningar av välkända tester som funnits i decennier?

Svar: Amerikanska och brittiska test har utvecklats i kulturer som skiljer sig från vår i viktiga avseenden, inte minst när det gäller arbetslivet. Importerade test kan inte flexibelt anpassas efter svenska kunders skiftande behov. Datasäkerheten kan ge problem när testdata skickas till andra länder för utvärdering.

Fråga: Beror inte testresultatet på hur man känner sig när man tar testet, vilket humör man är på?

Svar: Visst är det så. UPP är det enda testet som tar hänsyn till denna faktor.

Fråga: Jag fick staninevärde 1 i perfektionism. Betyder det att jag är en slarvig person enligt testet?

Svar: Nej, inte alls. Skalan i perfektionism är rensad från ”den friska noggrannheten”. Ligger man lågt i perfektionism kan man ändå vara väldigt noggrann med det som är viktigt att vara noggrann med, inte småsaker.

Fråga: Hur kan jag använda personlighetstester vid rekrytering?

Svar: Det finns en mängd olika möjligheter för hur du kan använda dig av personlighetstester vid rekrytering. UPP-testet är ett flexibelt system av tester som våra erfarna medarbetare hjälper dig att utforma efter dina och din organisations behov. Oavsett om du behöver hjälp med att gallra bland ett stort antal kandidater eller ska tillsätta chefer eller andra nyckelpersoner är personlighetstester ett mycket effektivt hjälpmedel.

Fråga: Vi har många kandidater i en rekryteringsprocess, hur ska vi hantera det?

Svar: Om ni har väldigt många kandidater i en rekryteringsprocess kan ni ta hjälp av StepOne Screen™. Du kan låta ett obegränsat antal sökande göra snabbtestet StepOne Screen™ och få en första sortering. På så vis snabbar du på rekryteringsprocessen och sänker dina kostnader. Den största vinsten är nog ändå att du inte riskerar att missa guldkornen.

Du kan också välja att göra UPP Två-steg; Screening och de fulla personlighets- och begåvningstesten bakas ihop till en slutrapport – en smidig allt-i-ett-lösning!
Du kan läsa mer om StepOne Screen™ HÄR

Fråga: Kan UPP-testet hjälpa mig att skapa säkrare rekryteringsprocesser?

Svar: Självklart, vårt mål är att bidra till säkra rekryteringsprocesser! Psykologisk Metod har genomfört många nydanande forskningsprojekt. Resultatet är Understanding Personal PotentialUPP, ett test som är utvecklat i Sverige för bättre och säkrare rekryteringar.

En viktig uppgift för dig som rekryterar är att genomskåda skönmålning. Många menar att de kan det, men forskningen visar motsatsen. Med UPP-testet eliminerar du effekten av skönmålning till mellan 90 och 95 procent. Det är nästan omöjligt att ”lura” detta test, till skillnad från vanliga självrapporttest. Metoden fungerar som en brandvägg och hindrar att resultaten påverkas av taktiksvar.

HÖR AV DIG till oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig och din organisation mer era utmaningar

Fråga: Bidrar UPP-testet till att minska diskriminering vid rekrytering?

Svar: Eftersom UPP-testet är objektivt försvinner risken för subjektivt godtycke och påverkan av irrelevanta faktorer. I vår forskning har vi funnit att kvinnor och invandrare tenderar att svara mera ärligt än övriga. Genomför man ingen korrektion missgynnas därför dessa grupper systematiskt. Om man korrigerar försvinner effekten av skönmålning. UPP gynnar därför jämställdhet och mångfald.

Fråga: Kan era personlighetstester endast användas för rekrytering?

Svar: Absolut inte, det finns massor av användningsområden för personlighetstester. UPP-testet kan vara till stor nytta vid exempelvis förändringsarbete, personlig utveckling eller i medarbetarundersökningar.

Förändringsarbete
När nya arbetsmetoder ska implementeras eller när annat förändringsarbete ska genomföras gäller det att hitta en gemensam startpunkt. En kartläggning eller genomlysning av gruppens samlade kompetens, tillgångar och potential ger en tydlig bild av nuläget. Genom att fokusera på rätt saker når ni snabbare målen. Det gäller såväl för lednings- och medarbetargrupper.

Personlig utveckling
Vi kan hjälpa er att kartlägga en persons kompetenser, styrkor och utvecklingsområden när det är dags att investera i någons personliga utveckling. På så vis är det möjligt att staka ut en effektiv väg framåt.

Medarbetarundersökningar
UPP-testet mäter också anpassning till den aktuella arbetssituationen och kan därför vara till stor nytta i en medarbetarundersökning.

Möjligheterna är många, hör av dig och berätta mer om dina utmaningar så tar vi fram ett förslag på hur vi kan hjälpa just dig och din organisation.

Fråga: Varför är det bra att testa kandidaternas begåvning?

Svar: Såväl personlighet som begåvning är viktiga i arbetslivet. Det visar omfattande forskning sedan många år. G-faktorn, där g står för generell intelligens eller allmänintelligens, är en mycket viktig prognosfaktor för arbetsresultatet i praktiskt taget alla sammanhang.

Fråga: Hur testar man kandidaters begåvning?

Svar: Intellektuell förmåga mäts med en särskild modul och sammanvägs sedan med resultatet från personlighetstestet. Vägningen mellan testpersonens personlighet och begåvning är flexibel och något vi alltid diskuterar innan testet tas i bruk. Vi brukar rekommendera att personlighet får 50 procent av vikten och begåvning 50 procent.

Begåvningstestningen består av två delar: en som mäter den verbala förmågan (analogitest) och en som mäter logisk-spatial förmåga med serier av prickmönster. Dessa deltest har ett högt inbördes samband och ger sammantaget en bra samlad bild av en persons g-faktor. Screeningtestet finns i en version som innehåller en del som mäter begåvning på samma sätt som testet Problemlösning, men med bara hälften så många uppgifter.

Fråga: Vad är viktigt att tänka på när jag ska välja personlighetstest?

Svar: Här kan du läsa mer om vad du bör tänka på när du väljer test: http://psykologisk-metod.se/personlighetstest-att-tanka-pa

Har du flera frågor? Skriv till info@psykologisk-metod.se, vi lovar att svara!

 
Vi använder cookies för att din upplevelse av webbplatsen ska bli bättre. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du våra cookies. Läs mer | Stäng
Kontakta oss
close slider

Namn

E-post

Telefonnummer

Ämne

Meddelande