Psykologisk Metod

Säkrare rekryteringar med UPP

Home OM OSS Forskning 16. Skönmålning officersutbildning

Skönmålning officersutbildning

6 MARS, 2012

Skönmålning på ett personlighetstest bland sökande och antagna till officersutbildning

Lennart Sjöberg
Rapport 2012:1
6 mars 2012

Sammanfattning
I denna rapport beskrivs analyser av data från UPP-testningar med sökande och antagna till
officersutbildning vid Försvarshögskolan. Sökande jämfördes med antagna med avseende på skönmålning. Skillnaden i skönmålning var mycket stor (de sökande skönmålade mycket
mera), och det också skillnaden i sådana testdimensioner som emotionell stabilitet och positiv
attityd. Jämfört med normdata gav både sökande och antagna högre värden i skönmålning.

Efter korrektion av testdata för skönmålning kvarstod inga signifikanta eller i övrigt
nämnvärda skillnader. Dessa resultat stödjer den i UPP-testet använda modellen för
korrektion för skönmålning. Det visade sig också att korrektionen gav testresultat som inte var
positivt snedfördelade med många värden i den högre delen av skalan, vilket var fallet med
okorrigerade data, samt att rangordningen av sökande skilde sig starkt beroende på om
testdata korrigerades eller ej.

Välkommen att ladda ner för att läsa resten för eget bruk, ej för spridning.
Copyright: Skrifter utgivna av Psykologisk Metod AB.