Psykologisk Metod

Säkrare rekryteringar med UPP

Home OM OSS Forskning 18. Chefskandidater

Chefskandidater

10 NOVEMBER, 2011

Skönmålning på UPP hos chefskandidater

Sjöberg, L. (2010). Forskningsrapport 2010:11.

Stockholm: Psykologisk Metod AB.

Sammanfattning
Testresultat erhållna vid chefsrekrytering (N=80) jämfördes med normdata före och efter
korrektion skönmålning. Skönmålningen låg på mycket hög nivå i kandidatgruppen. Män
skönmålade mera än kvinnor. Stora skillnader fanns mellan grupperna före korrektion men
eliminerades eller reducerades starkt. Testvärdena ”slog i taket” före korrektion – de flesta
hade mycket positiva värden – men uppvisade en symmetrisk fördelning efter korrektion, och
kraftigt förskjuten mot lägre värden. Män uppvisade mycket mera positiva värden än kvinnor
före korrektion, vilket ändrades till en fördel för kvinnorna efter korrektion, med undantag för
extraversion där emellertid skillnaden nästan halverades. Av dem som låg i de högsta 10
procenten på en sammansatt variabel var det bara 50 % som behöll sin tätposition efter
korrektion. Alla dessa resultat gäller UPP-testets fem ”Big Five”-variabler men tendenserna är
desamma för övriga personlighetsvariabler i testet, och även för måtten på arbetsattityder och
arbetsmotivation.

Välkommen att ladda ner för att läsa resten för eget bruk, ej för spridning.

Copyright: Skrifter utgivna av Psykologisk Metod AB.