Psykologisk Metod

Säkrare rekryteringar med UPP

Home OM OSS Forskning 32. Ökad testvaliditet

Ökad testvaliditet

11 JULI, 2006

Ökad testvaliditet genom korrektion för skönmålning

Sjöberg, L. (2011).

Stockholm: Psykologisk Metod AB.

Sammanfattning
I denna studie undersöktes om skönmålning fungerar som en suppressorvariabel till relationen testskalor – kriterier. Detta är en teoretisk förutsättning för den metodik för att ”rensa” testskalorna från skönmålning som används inom UPP-testet. Suppressoreffekter föreligger när (a) skönmålning och testskalorna är positivt korrelerade, (b) testskalorna är positivt korrelerade med kriterierna, och (c) korrelationen mellan skönmålning och kriterierna är noll eller negativ.

Om dessa villkor är uppfyllda bör korrektionen för skönmålning medföra ökad validitet (ökad korrelation mellan testskalor och kriterier) hos testet, och stöd erhålls för modellen för skönmålning och på den grundad metodik för korrektion. Data i denna studie var UPP-testningar med 166 chefer på mellannivå inom Stockholms Läns Landsting, samt s.k. 360-gradersbedömningar av dem, utförda av deras medarbetare, kollegor och överordnade chefer. Bedömningarna användes som kriterier för validering av testet. Resultaten visade, för alla tre grupperna av bedömare, att villkoren för suppressoreffekter uppfylldes och att validiteterna ökade efter korrektion för skönmålning.

Validiteten hos UPP-testet mot chefers effektivitet var i denna studie omkring 0.5, efter korrektion för beskuren spridning i testvariablerna och mätfel i kriterierna. Annan forskning har i stället gett små sänkningar av validiteten med liknande metodik. Skälet till denna skillnad diskuteras och en fallstudie presenteras, där en person gått in för att aktivt ”lura” testet, men misslyckades fullständigt.

Korrektionen för skönmålning fungerade.

Välkommen att ladda ner för att läsa resten för eget bruk, ej för spridning.

Copyright: Skrifter utgivna av Psykologisk Metod AB.