Psykologisk Metod

Säkrare rekryteringar med UPP

Home OM OSS Forskning 7. Screen personlighet & begåvning

Screen personlighet & begåvning

5 MAJ, 2014
Lennart Sjöberg

UPP/Screen: Ett screeningtest för personlighet och begåvning

Sammanfattning
Rapporten redogör för utveckling av nya skalor för UPP-testet samt en analys av skönmålning. De nya skalorna valdes bland förslag som kommit fram under den omfattande tillämpningen av UPP™. De var

 beslutsamhet
 handlingskraft
 Machiavellianism
 psykopati (subklinisk, lindrig)
 moralstyrka
 inställsamhet
 värderingar

Upplägget var genomgående att arbeta med nykonstruerade skalor, studera deras reliabilitet samt begreppsvaliditet i förhållande till etablerade standardmätningar hämtade från den internationella forskningen. Alla psykometriska resultat var mycket goda. De skalor som konstruerats för UPP™ kan därför förväntas även ha validitet gentemot externa kriterier. Vad gäller värderingar tog vi fram metodik för att mäta 4 olika grundläggande skalor. Dessa var

 hedonism, njutning
 att få respekt
 karriär, makt pengar
 miljö och medkänsla

Begreppsvalideringen här gällde främst sambandet mellan hedonism och psykopati, som var mycket starkt. Sambanden med skönmålning rapporteras också, de var i vissa fall ganska starka.

Ett proxykriterium bildades genom att kombinera arbetstillfredsställelse, arbetsvilja, förändringsvilja och arbetsintresse. Validitet gentemot ett sådant kriterium har visat sig nära relaterat till externa kriterier av typ arbetsprestation.

Vissa av de nya skalorna visade sig ha mycket hög proxyvaliditet, främst handlingskraft. beslutsamhet och värdering av karriär. UPP™ kan nu kompletteras med en eller flera av dessa nya skalor.

Läs hela forskningsrapporten här.