Psykologisk Metod

Säkrare rekryteringar med UPP

Home OM OSS Forskning 9. Need for Approval?

Need for Approval?

6 APRIL, 2014
Lennart Sjöberg

Inledning
Skönmålning är ett stort problem vid alla former av självrapporttest. I UPP-testet hanteras det med hjälp av två särskilda skalor, overt och kovert mätning. Den overta är så att säga grunden och bygger på den klassiska skalan av Crowne och Marlowe (Crowne & Marlowe, 1960) som mäter social önskvärdhet (”social desirability”). Den innehåller item som handlar om att man förnekar att man utfört vanliga men ej önskvärda handlingar, eller påstår att man utför ovanliga men önskvärda handlingar.

UPP-testets overta skala är uppbyggd enligt denna filosofi men inte en direkt översättning. Den korrelerar högt med en översatt version av Crowne-Marlowe. Den koverta skalan i UPP är uppbyggd av ”normala” item från självrapportskalor, som valdes för att de var särskilt högt korrelerade med Crowne-Marlowe. Den skalan var högt korrelerad med den overta skalan. För en närmare beskrivning av vår metodik för att korrigera för skönmålning, se Appendix 1. Denna rapport behandlar det psykologiska innehållet i den overta skalan. Är den ett uttryck för att man försöker svara ”taktiskt” och därigenom beroende av vad som är viktigt för stunden, eller är den ett uttryck för en mera generell personlighetsegenskap, och i så fall vilket?

Vår tidigare forskning har visat att det finns starka tecken som tyder på att det handlar om taktiska svar som är viktiga för stunden, och därmed åtminstone inte enbart en fråga om ”personlighet”. I en studie av sökande till officersutbildning analyserades 5 olika grupper som skilde sig åt med avseende på hur ”skarp” situationen var, dvs om de testade personerna trodde att testresultatet skulle påverka deras chanser att bli antagna i olika hög grad, eller definitivt inte alls – den senare gruppen bestod av testade personer som redan var antagna. Även data från en normgrupp som tagit testet i helt oskarpt läge ingick i studien.

Resultaten framgår av Fig .1.