UPP Critical Thinking - Logiska tester för kritiskt tänkande

Med UPP Critical Thinking mäts förmågan för kritiskt tänkande och kompletterar typiska begåvningstester och logiska tester. 

Identifiera logiska förmågor

UPP Critical Thinking är tester av logiska förmågor som mäter logik, rationalitet och kapaciteten att dra korrekta slutsatser från en berättelse. Personen uppmanas att tänka vilka förutsättnings som finns och vad som kan ifrågasättas om sin slutsats. Det handlar om att använda informationen som ges.

Syftet med testet är att deltagaren skall visa på förmåga att:

  • Göra en rimlighetsbedömning utifrån problembeskrivning och möjliga svarsalternativ
  • Ta hänsyn till relevant och bortse från irrelevant information i texten
  • Att bortse från grundlösa antaganden (inklusive vidskepligt tänkande)
  • Förmåga att göra saklig analys av information given och välja mest lämpligt svarsalternativ
  • Frigöra sig från förutfattade meningar
  • Härleda slutsatser från givna förutsättningar
  • Hantera tvetydigheter i vissa frågor som inte har ett tydligt korrekt svar

De personer som presterar bra på denna typ av logiskt test är typiskt bra på så kallat system 2 tänkande, dvs att tänka rationellt och logiskt och att söka fakta i texten eller utifrån vad som är rimligt.

Tester för problemlösning
Test för kritiskt tänkade

Hur används testet?

Behovet har ökat att kunna granska information och dra rimliga och riktiga slutsatser av omfattande och ibland motsägelsefull information i många yrken, särskilt i ledarroller och chefsroller. 

Lär dig mer om forskningen
bakom logiska tester

Personlighetstest till rekrytering

Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Herkulesgatan 12, 111 52 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm