UPP Critical Thinking

Med UPP Critical Thinking mäts förmågan att tänka kritiskt och kompletterar typiska logik-/begåvningstester. 

Vad mäter testet?

Testet mäter förmågan att dra rätt slutledningar utifrån en kort berättelse eller given information. Den testade uppmanas att tänka på vilka förutsättningar som gäller, vilka invändningar som kan riktas mot en given slutsats, allt med utgångspunkt i den information som ges. 

Syftet är att deltagaren skall visa på förmåga att:

  • Göra en rimlighetsbedömning utifrån problembeskrivning och möjliga svarsalternativ
  • Ta hänsyn till relevant och bortse från irrelevant information i texten
  • Att bortse från grundlösa antaganden (inklusive vidskepligt tänkande)
  • Förmåga att göra saklig analys av information given och välja mest lämpligt svarsalternativ
  • Frigöra sig från förutfattade meningar
  • Härleda slutsatser från givna förutsättningar
  • Hantera tvetydigheter i vissa frågor som inte har ett tydligt korrekt svar

De personer som presterar bra på denna typ av test är typiskt bra på så kallat system 2 tänkande, dvs att tänka rationellt och logiskt och att söka fakta i texten eller utifrån vad som är rimligt.

Hur används testet?

Behovet har ökat att kunna granska information och dra rimliga och riktiga slutsatser av omfattande och ibland motsägelsefull information i många yrken, särskilt i ledarroller och chefsroller. 

Lär dig mer om forskningen
bakom våra tester

Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Herkulesgatan 12, 111 52 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Kontakt

info@psykologisk-metod.se
Telefon: 08-755 72 34