Personlighet & framgång

Kartläggning och organisationsutveckling

UPP och UPP/Screen i relation till motivation, personlighet och framgång.

Rapport 2011:1.

Stockholm: Psykologisk Metod AB.

I denna studie av UPP-testets validitet och andra psykometriska egenskaper deltog 110 personer, som besvarade en inbjudan att delta. Två testningar genomfördes, med 4 veckors mellanrum. Förutom UPP ingick ett ganska stort antal andra skalor, somliga nykonstruerade för denna studie och eventuell framtida användning, andra översatta från etablerade internationella skalor (främst IPIP).

Resultat

• Skönmålningen i denna grupp låg på samma nivå som normdata, insamlade i oskarpt läge.

• Datakvaliteten i den här undersökta gruppen var något lägre än i normdata.

• Deltagarna hade en positiv attityd till testet, även om de var mindre positiva än dem som ingick i normgruppen.

• Vissa testskalor hade tydliga samband med humör, något som kunde vara av praktisk betydelse i extrema fall.

• En ny skala, självständighet, hade goda psykometriska egenskaper.. Självständighet hade god begreppsvaliditet samt har inslag av låg konformism och vänlighet, självtillräcklighet och individualism. För fortsatt utveckling av testet kommer den här utvecklade skalan på självständighet att användas.

• Sårbarhet och stresstolerans gav korrelerade sinsemellan, ehuru tämligen svagt. Sårbarhet hade genomgående negativa korrelationer med testskalorna, främst med emotionell stabilitet och uthållighet.

• Måtten på kreativitet (både prestation och självrapport) korrelerade som förväntat, även med förändringsvilja.

• Kontrollorientering kunde mätas med den skala som konstruerats för ändamålet.

• Arbetstillfredsställelse tycktes vara det bästa måttet på arbetsmotivation i denna studie, men även arbetsintresse hade visade god begreppsvaliditet. Ekonomisk motivation hade inga samband med måtten på arbetsmotivation.

• Stabiliteten hos UPP-testet låg på den normala nivån för personlighetstest för det studerade tidsintervallet(Schuerger, Zarrella, & Hotz, 1989). UPP/Screen hade samma stabilitet som det fullständiga UPP-testet.

• Begåvningsmodulen hade acceptabel reliabilitet och högt samband med högskoleprovet.

• Det fanns starka samband mellan IPIP:s mått på ledarskapsförmåga och vissa enskilda skalor i UPP (extraversion, narcissism, förändringsvilja, social förmåga) samt den aggregerade variabeln chefspotential.

• Framgång i säljarbete var starkt relaterat till emotionell intelligens, självständighet, öppenhet, social säkerhet och låg perfektionism.

• Livsframgången låg genomsnitt ganska högt och korrelerade främst med positiv hållning, arbetstillfredsställelse och arbetsintresse. Dessa skalor i UPP hade god validitet för livsframgång.

• UPP:s validitet mot ekonomisk framgång (månadsinkomst) låg på 0.53 för hela gruppen, betydligt högre för dem som saknade högskoleexamen (0.70). De viktigaste prediktorerna var Arbetsintresse, Uthållighet, Social säkerhet, Resultatorientering och Positiv attityd. För UPP/Screen var validiteten något lägre (0.49). Proxyvaliditen mot ett kriterium bestående av 5 variabler som mäter arbetsrelaterade variabler var tydligt men ganska svagt relaterad till validiteten mot externt kriterium 2

Allmänt kan sägas att UPP:s validitet fick stöd, ganska svagt i några fall, men desto starkare i de flesta andra. Resultaten avseende säljarbete och ledarskap var särskilt intressanta. Nya skalor som kan vara av praktiskt intresse är kontrollorientering, narcissism, social säkerhet och självständighet. De tre förstnämnda integreras i UPP 2.0. En aggregerad skala för säljförmåga kommer att utvecklas, chefspotential kommer att revideras utifrån dessa resultat.

Ladda ner för att läsa resten för eget bruk, ej för spridning.

Copyright: Skrifter utgivna av Psykologisk Metod AB


Adress

Psykologisk Metod AB
Besöksadress: Norrlandsgatan 16, 111 43 Stockholm
Postadress: Mailbox 3534, 111 74 Stockholm

Footer logo transparant
Pratbubbla med knapp och stängningsknapp
Psykologisk Metod
Just nu

Vill du veta mer?
Vi hjälper gärna dig.

Kontakta oss
Profilbild